Contoh Carpon Basa Sunda

Rating: 95% 9841


MATERI PEMBELAJARAN SASTRA SUNDA DI SD JEUNG SMP

3 nyaeta sastra Sunda sampakan (dongeng, mantra, carita pantun, kakawihan, sisindiran) jeung sastra Sunda sampeuran (pupuh, carpon, novel, sajak bebas).

Download - Wed, 04 Mar 2015 20:08:00 GMT

Page 1